โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จำกัด (“บริษัท”) เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านผ่าน เว็บไซต์ อีเมล แอพพลิเคชั่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) รวมถึงช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับท่าน อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การที่ท่านได้ตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ/หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือได้ทำการติดตั้ง และ/หรือเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น และ/หรือเข้าใช้งานผ่านระบบของบริษัท ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ขอให้ท่านปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงหยุดการติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัททันที บริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่าบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเรื่องใดบ้าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จึงอธิบายถึง

 

 1. วัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัว บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งท่านทราบและขอความยินยอมโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจะได้แจ้งให้ท่านทราบ เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บข้อมูลของท่านผ่านเว็บไซต์ อีเมล แอพพลิเคชั่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) รวมถึงช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือให้บริการ เช่น การลงทะเบียนสมาชิก การจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ การติดตามสถานะของสินค้า การให้บริการ การตรวจสอบตัวตน การตรวจสอบการปลอมแปลงอื่น ๆ ที่อาจมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินของท่าน ตลอดจนการควบรวม และ/หรือการซื้อกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และยิ่งไปกว่านั้นบริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาประมวลผลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้แก่ท่าน ในการจัดการข้อมูลและเนื้อหาให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น การแสดงผลการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือที่ท่านให้ความสนใจ รวมทั้งแสดงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับสินค้าและบริการของบริษัท ที่ท่านให้ความสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น อีเมล โฆษณา SMS การติดต่อทางโทรศัพท์ พัสดุไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอย่างอื่นตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ หรือออฟไลน์ หรือในรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) รวมถึงการติดต่อบริษัทผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ และในกรณีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่านด้วย

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บเกี่ยวกับท่าน บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ จากท่าน ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้
  • ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ ที่ท่านมอบให้แก่บริษัทซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถติดต่อท่านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าและรับบริการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อีเมล ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมหรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
  • ข้อมูลสำหรับระบบสมาชิกที่จำเป็นซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีเฉพาะเจาะจงของท่านได้ เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รวมทั้งคำถามและคำตอบด้านความปลอดภัย
  • ข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทที่ท่านให้ความสนใจ
  • ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มอื่นใดของบริษัท เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลสถิติ เนื้อหาที่ท่านอ่าน โดยบริษัทอาจทำการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านเทคโนโลยีคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยแก่บริษัทโดยสมัครใจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ เสียง วีดีโอ ข้อมูลกิจกรรมส่วนตัวของท่านซึ่งอาจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้า และบริการของบริษัท
  • ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยต่อสาธารณะบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของ โปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และข้อมูลที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เปิดเผยต่อบริษัท เช่น ข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เมืองที่อยู่ปัจจุบัน รูปโปรไฟล์ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน เป็นต้น) และข้อมูลเพิ่มเติมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เปิดเผย บริษัทจะได้รับข้อมูลโปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรือส่วนใด ๆ ของข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งที่ท่านดาวน์โหลดหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรือทุกครั้งที่ท่านใช้ฟังก์ชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัท
  • บริษัทจะไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในระหว่างการประกอบกิจการตามปกติของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทจะขอรับความยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากท่านเพื่อการประมวลผลข้อมูลโดยสมัครใจ

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บริษัทจะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 10 ปี หากบริษัทพบว่าได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลของบริษัททันที เว้นแต่ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์จะให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวแก่บริษัท อย่างไรก็ตามในบางกรณีบริษัทอาจพิจารณาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นภายใต้เงื่อนไขของที่กฎหมายกำหนด

 

 1. คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งาน บริษัท อาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งานแอพพลิเคชั่น และ/หรือบริการของบริษัทโดยการใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อระบุเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ และ/หรือเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล กรุณาอ่าน “ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้” เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของท่านและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทนำมาใช้และวัตถุประสงค์ที่บริษัทนำมาใช้

 

 1. การเปิดเผย การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ ผู้บริหาร กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของหรือได้รับหมายจากบริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อประมวลผลข้อมูล และ/หรือดำเนินการภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น
  • ผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทใช้บริการ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (เช่น บริการด้านการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การตรวจสอบการทุจริตและการยืนยันตัวตน การดูแลเว็บไซต์ การวิจัยทางการตลาด บริการสนับสนุน การส่งเสริมการขาย การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล CRC เป็นต้น)
  • หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต/การเร่งรัดหนี้สิน หน่วยงานกำกับดูแล ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิตและการเร่งรัดหนี้สินเป็นบริษัทภายนอกที่บริษัทใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทสำหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินของท่าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสั่งซื้อที่มีใบแจ้งหนี้) หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตามใบแจ้งหนี้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยบุคลากรหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทตามความจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น บุคลากรของบริษัทที่รับผิดชอบการดูแลผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลของท่าน)

อย่างไรก็ตามบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานและบุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ท่านตกลงและรับทราบว่าแม้บริษัทจะมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมั่นคงและปลอดภัยก็ตาม แต่ก็อาจเกิดกรณีที่ข้อมูลของท่านอาจสูญหายหรือเสียจากเหตุสุดวิสัย หรือจากสาเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึงการจารกรรมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ถือว่ามีปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง มาตรการที่บริษัทคาดหวังว่าท่านจะนำไปใช้เพื่อให้ข้อมูลของท่านมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีออนไลน์ กรุณาเลือกใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาของบุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลใด ๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่น หรือคอมพิวเตอร์ สาธารณะ ห้ามเลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/รหัสผ่านของท่าน และตรวจสอบว่าท่านได้ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อท่านหยุดใช้คอมพิวเตอร์ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นกิจการระหว่างประเทศ บริษัทอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ประเทศอื่นๆ ที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างจากกฎหมายและข้อกำหนดที่มีผลบังคับในประเทศของท่าน

 

 1. สิทธิของท่าน ท่านมีสิทธิเข้าถึง ตรวจสอบ ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ และมีสิทธิขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลหรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสิทธิอย่างอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยหากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถดำเนินการติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จำกัด เลขที่ 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  โทร 02-6617898 อีเมล PDPA@vhealth360.co.th
  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้ เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของท่าน ทั้งนี้บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านหากท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้ลบบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านหลังจากท่านได้ร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือทางสัญญา บริษัทอาจได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านเพื่อปฏิบัติตามความจำเป็นทางธุรกิจของบริษัท

 

 1. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว บริษัทอาจทำการปรับปรุงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามประกาศดังกล่าว

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565